Sunday, 16 April 2017

TET 1 Vidhyashayak Bharati Related Latest News Updates.

TET 1 Vidhyashayak Bharati Related Latest News Updates.

Lower Primary Tet 1 Vidhyashayak Bharati Nhi Thai Hovana Karne TET 1 Pass Umdevaro Ma Rosh Ni Lagni Fri Vali Chhe.Lamba Samy Thi Bharati Aavvani Rah Dekhaine Bethela Tet 1 Pass Ni Hji Koi Bharati Aavi Nthi. Bharati Nhi Thavano Karan Shu Chhe ? E Hju Sudhi jani Sakayu Nthi Calander Year Mujab Bharati Pn Nhi Thai.So Te Mate fri Ekvar p.T.C Pass Umedvaro Nu Gandhinagar 18 April Na roj Bharati Mate Rjuaat Nu aayojan Krvama AAvel Chhe.

Gandhinagar Aavnar Tmam TET 1 Pass Mitro Id Proof And TET Pass Marksheet Ni ek Zerox Avshy Lavvi.
⇒TET 1 Pass Umedvaro Mate Khass.
→Date:-18 April 2017. Time:- 10:00 Am
→Place:-Pathika Bus Stand Gandhinagar

Click Here To Read Full Details

No comments:

Post a Comment